Het stof van Prinsjesdag met de Troonrede en de Algemeen Politieke Beschouwingen is weer aan het zakken. Veel aandacht was er voor de dividendbelasting die de bezitter van aandelen van onze multinationals wel of niet zou moeten betalen. Het kabinet was onvermurwbaar en hield vast aan het aangekondigde afschaffingsplan tot spijt van de hele oppositie. Dat laatste is geen wonder als er gekeken wordt naar de extra 2 miljard die moest worden bijgeplust door onze regering om de hele zaak in de begroting te dekken. Tja, voor MVO praten we voorlopig nog maar over miljoenen in het regeringsbeleid voor 2019. En dat terwijl de toekomst van de wereld op het spel staat als er niet wordt ingegrepen op allerlei terrein.

Laten we de thema’s voor 2019 even bij langs gaan. Bij een eerste verkenning  is duidelijk, dat er in de plannen van het kabinet veel in algemene zin wordt gesproken met nog maar weinig in concrete plannen met concrete bedragen. Uiteraard heeft dit te maken met het Klimaatakkoord dat nog gesloten moet worden en nog moet worden uitgewerkt in de vorm van heldere afspraken. Dit alles zal een enorme (financiële) impact gaan krijgen op het geheel van de samenleving – en dus ook op de ondernemers.

Maar nu de thema’s. Circulaire economie met voor 2019 en 2020 € 8.000.000 per jaar, is te vinden in de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat hier om een projectsubsidie die er voor moet zorgen dat het ingezette beleid wordt voortgezet. Het programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor overheidsinstellingen wordt voortgezet, wat positief is te noemen. Het mag duidelijk zijn, dat de hoeveelheid geld een schijntje  is om de transitie van lineaire naar circulaire economie te realiseren. Dat zullen ze op het het ministerie van I&W ook gezien hebben.

Het te ondertekenen Klimaatakkoord zal voor het ministerie van Economische Zaken betekenen, dat er geld beschikbaar zal worden gesteld voor innovaties. Eind september 2018 zullen de plannen van het Klimaatakkoord zijn doorberekend. Daarna volgt de reactie van het kabinet. Verder is er op Europees niveau onderhandeld over de minimum CO2-prijs voor de productie van elektriciteit. Dat loopt nog niet erg vlot, maar er is beweging in de zaak.

Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat zien, dat ze goed weet wat belangrijk is voor de toekomst. Kringlooplandbouw is het devies, wat voor een stevige verbinding tussen natuur en landbouw zorgt. Via stimuleringsmaatregelen wil de minister de producenten en de consumenten de goede kant uit masseren en dat is begrijpelijk, gezien de enorme inspanningen die nodig zijn om dit varkentje te wassen. Verder zet het ministerie in op het tegengaan van voedselverspilling. De ambitie is opgenomen om in 2030 te komen tot een reductie van 50% t.o.v. nu. Een flinke uitdaging voor de betrokken ondernemers!

Bij het thema Energie, gaat het om het verhogen van de belasting op gasverbruik versus het verlagen van belasting op elektriciteit. Voor de rest gaat het om aanpassing van belastingtarieven op afvalstorten en/of verbranden. Een paar aftrekposten completeren dit onderdeel. Met alle goede bedoelingen van Financiën moeten we toch concluderen dat van fiscale vergroening van ons belastingstelsel nog geen sprake is!

Kortom: deze positieve begroting is voor wat betreft MVO-doelen een kleine stap op een lange weg!

Peter van Duijn

Voorzitter commissie MVO-Keurmerk