Voor 2024 ziet de MVO-Keurmerkcommissie het als haar taak om naast kennisdeling tevens over te gaan op het centraal stellen van bekende organisaties en personen die in de praktijk van alledag met MVO te maken hebben. Wie zijn zij, wat beweegt hen en hoe zien zij MVO terugkomen in het werkveld? Het volgende gesprek vindt plaats met Bert Breij. Dhr. Breij is psycholoog, socioloog en schrijver. Van zijn hand verscheen onder andere het boek ‘Twee miljoen leden’ over de Nederlandse vakbeweging en ‘het verhaal achter Amnesty International’. Voor het bredere publiek was hij de oprichter van de BelastingTelefoon van de bekende term ‘leuker kunnen we het niet maken’. Vandaag gaan we als MVO-Keurmerk met dhr. Breij in gesprek: een portret van een bekende Amsterdammer en zijn visie op MVO.

1. Ha meneer Breij, zou u allereerst een korte introductie willen geven van uzelf en uw achtergrond?

Mijn naam is Bert Breij en ik ben ondernemer. In het verleden heb ik onder meer bij de SPAR gewerkt als landelijk reclamechef. Jarenlang was ik eigenaar van een communicatie-adviesbureau met ruim 35 man. Deze heb ik in 2008 verkocht. Nu ben ik onder meer werkzaam als gepromoveerd HR-specialist (psycholoog) en vul ik diverse vrijwilligersfuncties, waaronder voorzitterschappen. In met name de zorgsector.

Ik ben oprichter van de communicatiedienst van de Belastingdienst (“Leuker kunnen we het niet maken…”) en de BelastingTelefoon. Ik heb leiding gegeven aan de beursgang (Amsterdamse effectenbeurs en internationaal) van de OPG Groep. Tevens ben ik intensief betrokken geweest bij de politiek (PvdA, campagneleider NH). Nu ben ik aan geen enkele partij gebonden. Bovendien heb ik ook diverse boeken gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen. Door de jaren heen heb ik voortdurend sociale en vooral sociaaleconomische en sociaal psychologische interesse gehad. Dat mondde uit in de oprichting verleden jaar van DeSolidariteit, waarvan ik nu voorzitter ben.

2. Kunt u Stichting De Solidariteit kort aan ons voorstellen?

DeSolidariteit is een jonge stichting die zich als zodanig al snel bewijst dat ze meteen de ANBI-status heeft gekregen. Een duidelijke erkenning in maatschappelijke waarde. Met ook alle fiscale voordelen van dien. Het is vanuit de constatering dat een solidaire samenleving het beste is voor ons economisch, sociaal en cultuur succes.  Solidariteit is wat DeSolidariteit betreft samen doen en er samen voordeel aan beleven. Het heeft zo geformuleerd ook iets zakelijks, maar het beste is het te bekijken vanuit een continue warme relatie van geven en nemen. Elkaar gunnen. Elkaar ook beschermen.

Het eerste doel van DeSolidariteit is bewustwording van de onmisbaar grote waarde van een solidaire samenleving. In kleinere en grotere kring. Dichtbij en ook veraf. Rijker en minder rijk. Jonger en ouder. Diverse inspiraties. Vrouw/man etc. Voor de grotere, middelgrote en kleinere ondernemer. Met een overheid die als democratisch gekozen de collectieve solidariteit is/handhaaft, voor zover nodig en wenselijk. Het is meer dan een bewustwordingsbeweging, want het geeft zelf ook zetjes.  Het levert gedachtegoed aan via 9 autonome thema-units:
Arbeid, zorg, wonen, onderwijs, milieu/klimaat, inkomen, internationaal, cultuur, democratie/rechtstaat.

Daarmee gaat DeSolidariteit “de boer op”. Ze vormt ook allianties met verwante organisaties die haar als een basisbeweging zien. Richtinggevend. Om te inspireren. Daarvoor hebben zich onder meer een aantal woningcorporaties al gemeld. Het is geenszins een politieke partij. Iedereen die even zijn politieke petje afzet mag meedoen.  En vooral voor een sociale samenleving gaat. Een samenleving met elkaar en niet met de koppen tegen elkaar. Solidariteit loont! Het is de start van maatschappelijk verantwoording.

3. Ervaart u dat er een toename is van bedrijven die invulling geven aan MVO activiteiten?

Wij zien zeker een toename van bedrijven die invulling geven aan MVO activiteiten. De verzoeken van organisaties die wij krijgen over negen maatschappelijke thema’s, tonen aan dat de behoefte groeit en dat de juiste gesprekken gaande zijn en steeds vaker worden gevoerd. De gesprekken met C-level over MVO sijpelen ook steeds meer door naar de werkvloer. Het management houdt dagelijks rekening met vragen over duurzaamheid binnen de organisatie.

Een goed voorbeeld daarvan is de verduurzaming in ICT-beleid en ICT voorzieningen. Daarmee wordt de focus gelegd op klimaat door duurzame infrastructuurinrichting, de keuzes in datacenters, edge computing, circulariteit en het ook het creëren van werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn in Nederland ook hulpmiddelen die worden gebruikt om bedrijven duurzamer te maken. Denk aan de B Corporation certificering, ISO 26000, de MVO Prestatieladder en de CO2-prestatieladder.

Ook worden er onder andere management systemen en financieringsmogelijkheden aangeboden door commerciële bedrijven als hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen hebben allemaal als doel het stimuleren van MVO activiteiten in het Nederlandse bedrijfsleven.

4. Sustainable Development Goals (SDG’s) als onderdeel van het beleid spelen een belangrijke rol binnen toekenning van het MVO-Keurmerkcertificaat. Ziet u ontwikkelingen op dit gebied bij de organisaties uit uw netwerk?

Bedrijven uit ons netwerk realiseren zich steeds meer dat zij in middenin de maatschappij staan en daarmee dus ook invloed uitoefenen op thema’s als duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de impact op de wereld om zich heen.

Onze snelgroeiende groep sympathisanten voelt zich verantwoordelijk voor elkaar en de maatschappij. Dat merken wij omdat zij dat uitdrukken door hun kennis te delen, het eigen netwerk inzetten, financiële steun te geven en door hun kostbare tijd met ons te delen. Een noodzakelijke beweging, waarvan wij zien dat het een groeiende trend is.

5. Wat wilt u onze MVO-Keurmerkhouders nog meegeven?

MVO is op diverse wijzen te realiseren. Via DeSolidariteit kan daar in algemene zin uitdrukking aan worden gegeven, maar ook heel specifiek vertaald. Buurtontmoetingen, streekontmoetingen. Speciale acties rond producten of diensten. DeSolidariteit kent 9 thema’s waarop in te haken valt. Thema’s die als bedrijf specifiek zijn in te vullen. Het kan ook een onderwerp zijn voor in bijvoorbeeld ondernemingsraden of tijdens interne bedrijfsbijeenkomsten. Het kan het MVO-Keurmerk nog meer in haar waarde benadrukken.

Dhr. Breij, dankuwel voor uw bijdrage!