Nederland en Europa willen toe naar een meer circulaire economie. Een pittige uitdaging. De recyclingbedrijven zijn hier al langere tijd mee bezig, ze ontwikkelen nieuwe initiatieven. Hoewel niet eenvoudig leidt het tot positieve resultaten, wat mede te danken is aan de materiaalwaarde die uit de aangeboden hoeveelheid te recyclen stof kan worden teruggewonnen. Dit is mede mogelijk gemaakt door de steeds betere en vernieuwende technieken. Het hergebruik van materialen is daarvoor een onmisbaar element. De essentie van de nieuwe bedrijfsfilosofie is resterende grondstoffen na gebruik niet af te voeren, maar opnieuw te benutten in fabricageprocessen. Als het ware een nieuw leven te geven.

De circulaire ambitie is in de recyclingbranche inmiddels de rode draad in het denken en handelen. De basisgedachte is de aangeleverde hoeveelheid grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk recyclen, alles er uit halen wat erin zit om zo het  verkoop verdienmodel te versterken. De wereld om ons heen bestaat voor een belangrijk deel al uit gerecyclede producten en wordt mede mogelijk gemaakt door recyclingbedrijven die teruggewonnen grondstoffen opnieuw in de markt brengen. Hierdoor leveren deze bedrijven een groeiende  bijdrage aan de verbetering van het klimaat en de recyclingdoelen die daarvoor de overheid worden voorgeschreven.

Of dit beleid uiteindelijk juist en haalbaar is, blijft de vraag. Positief effect is dat op de inzet van primaire grondstoffen wordt bespaard en de hoeveelheid restafval sterk wordt geminimaliseerd. Verder draagt de ingeslagen weg bij aan kansen voor innovatie, bijdrage aan de kenniseconomie en verruiming van de werkgelegenheid. Voor de gezamenlijke recyclingbedrijven betekent dit een waardevolle economische impuls.

Circulaire economie en de recycling

Wat is nu het verschil tussen de economische termen recycling, circulaire economie en cradle-to-cradle?

We kunnen stellen dat de betekenis van recycling het opnieuw gebruiken van materialen is, maar in een andere vorm dan het oorspronkelijke product. Je kunt hierbij denken aan metalen die worden verkleind, gesorteerd en worden gesmolten. Het ligt aan de legering wat er vervolgens van kan worden gemaakt. Dat is de basis van recycling. Verder kunnen we spreken over upcycling en downcycling. In het eerste geval is het nieuwe product van hogere waarde. In het tweede geval in het nieuwe product van lagere waarde.

De betekenis van een circulaire economie lijkt een geheel aan processen, waarbij de grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Een proces met als voorwaarde dat de toepassing de hoogste waarde voor onze economie oplevert en de minste impact op het milieu heeft. In een circulaire economie vinden meerdere processen plaats die dat mogelijk maken, zoals hergebruik, reparatie en recycling. Zoals we zien gaat het hierbij om het geheel van activiteiten. Een circulair product is demontabel en de afzonderlijke onderdelen kunnen opnieuw gebruikt worden. Het voorkomt verlies aan kostbare grondstoffen.

De term cradle to cradle betekent eigenlijk in de grote lijnen hetzelfde. De producten die oneindig kunnen worden hergebruikt of die onschadelijk voor het milieu kunnen worden afgebroken.  

Oordeel zelf, is dit nu een (on)gedwongen huwelijk……………..