Een bedrijf, dat er in slaagt om beleid te ontwikkelen waarmee winst wordt gemaakt, in harmonie met het welzijn van de medewerkers en dat impact heeft op het milieu, onderneemt maatschappelijk verantwoord. 

Om dit aan te kunnen tonen aan stakeholders (opdrachtgevers, relaties, diverse instanties) is een aantal jaren geleden het keurmerk ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’,  ook wel MVO-Keurmerk genoemd, opgericht. Bedrijven en organisaties, die een gestructureerd beleid vastleggen en uitvoeren volgens de ISO26000-richtlijn, kunnen zich met behulp van dit Keurmerk onderscheiden.

De Keurmerkcommissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft als taak de MVO-Keurmerkeisen te actualiseren, aan te passen en vast te stellen. Gedurende dit jaar is er gewerkt aan het aanbrengen van onderscheidende niveaus.  De uitkomst is, dat met ingang van 2022 het MVO-Keurmerk vier niveaus kent: Basic, Brons, Zilver en Goud. Een bedrijf kiest zelf voor welk niveau men getoetst wenst te worden.

Het uitgangspunt voor alle niveaus blijft, dat een bedrijf vanuit een basishouding streeft naar het maken van winst, in harmonie met het welzijn van de medewerkers en dat impact heeft op milieu en maatschappij, ofwel People, Planet, Profit.

ISO 26000 kent een aantal kernthema’s zoals goed bestuur, arbeidsomstandigheden, milieu en maatschappelijke betrokkenheid. De keurmerkeisen zijn gerelateerd aan deze kernthema’s via een van de onderwerpen Algemeen, People, Planet en Profit. Per onderwerp wordt middels een aantal vragen tot uitdrukking gebracht, op welke wijze een bedrijf de effecten van haar besluiten en activiteiten op maatschappij en milieu behandelt, opvolgt en rapporteert.

De vier niveaus die vanaf 2022 worden onderscheiden zijn:

Basic

Een praktische toets op de basiselementen van MVO. Toegankelijk voor alle bedrijven. Een bedrijf kan aantonen dat MVO-inspanning wordt geleverd.

Brons

Door ontwikkelend vanuit de basiseisen, wordt er aanvullend gerapporteerd over kwalitatieve en kwantitatieve MVO-doelstellingen. Het personeel is ermee bekend. Het bedrijf heeft een of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) opgenomen in het beleid.

Zilver

Als brons, maar procedures zijn geborgd in een managementsysteem. Het bedrijf presteert marktconform op MVO-gebied.

Goud

Als zilver, maar procedures zijn geborgd in een gecertificeerd managementsysteem. Het bedrijf presteert beter dan de markt op MVO-gebied.

Het is de overtuiging van de Keurmerkcommissie dat door het aanbrengen van niveaus in het MVO-keurmerk bedrijven zich kunnen onderscheiden en het hen ondersteunt bij het vergroten van de geloofwaardigheid en communicatie op gebied van MVO.