De Keurmerkcommissie

... waarborgen kwaliteit en ontwikkelingen ...

De Keurmerkcommissie

… waarborgen kwaliteit en ontwikkelingen …

Wanneer doet een bedrijf nou echt aan MVO? Laten we eens kijken naar de definitie: "Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert".

De Keurmerkcommissie MVO is in 2017 opgericht en heeft juist als belangrijkste taak het ontwikkelen, het uitdragen en beheren van het MVO-Keurmerk voor het MKB. Daarbij is bovenstaande definitie continue van wezenlijk belang voor het Keurmerk. Het doel van de commissie is om het kwaliteitsniveau van het gehele MVO-Keurmerk structureel te verhogen. De commissie brengt regelmatig verslag uit van haar werkzaamheden. De Keurmerkcommissie bestaat uit ten hoogste zeven leden en bestaat uit leden die kennis hebben van en (praktijk)ervaring hebben met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inclusief een goed werkgever- en werknemerschap. Dat kenmerkt zich door een mix van vakdeskundigen, inspecteurs, directeuren en vertegenwoordigers.

De MVO-Keurmerkcommissie komt ten minste vier keer per jaar samen op uitnodiging van voorzitter Sjors Westdorp.

De besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid, de leden hebben één stem en besluiten die genomen worden mogen niet in strijd zijn met bestaande protocollen, reglementen en contracten.

De genomen besluiten van de MVO-Keurmerkcommissie zijn openbaar, de verslagen van de genomen besluiten zijn niet openbaar.

In de MVO-Keurmerkcommissie hebben ook onafhankelijke buitenstaanders zitting, alsmede een Keurmerkinspecteur en een afvaardiging uit de organisatie van Keurmerk Nederland.

Veel gestelde vragen over de Keurmerkcommissie

Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

De MVO-Keurmerkcommissie is eindverantwoordelijke voor het actualiseren, aanpassen en vaststellen van de MVO-Keurmerkeisen. In de regel wordt dit jaarlijks uitgevoerd, uitzonderingen hierop zijn toegestaan.

Hoe toetst de Keurmerkcomissie de kwaliteit van de inspecties?

Een vertegenwoordiging van de MVO-Keurmerkcommissie dient ten minste jaarlijks een Keurmerkinspectie bij te wonen. Het is de MVO-Keurmerkcommissie gehouden de opgestelde rapportages in te zien en het inspectieproces te beoordelen en van commentaar te voorzien.

Hoe vindt de aanstelling van de inspecteurs plaats?

De MVO-Keurmerkcommissie is bevoegd tot het mede vaststellen van de selectie-eisen en het functieprofiel voor inspecteurs van Keurmerk Nederland die zich geschikt zien om de Keurmerkinspectie van het MVO-Keurmerk uit te voeren.

Wat is de relatie tussen de MVO Keurmerkcomissie en Keurmerk Nederland?

De MVO-Keurmerkcommissie is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan en is daarmee alleen indirecte verantwoording schuldig over haar handelen aan Keurmerk Nederland.
De MVO-Keurmerkcommissie heeft onder andere diverse rollen en taken:

  • Ze zijn toezichthouder;
  • Het is een MVO-denktank;
  • Ze zijn kritische meedenkers;
  • Ze handelen de klachten af;
  • Optioneel heeft het de rol van ambassadeur van het Keurmerk MVO

Keurmerk Nederland heeft diverse rollen en taken in MVO-Keurmerk: eigenaarschap van het MVO-Keurmerk, de werving en beoordeling van inspecteurs, de planning van inspecties en het uitreiken van de certificaten.

Kan de keurmerkcommissie MVO-Keurmerk vertegenwoordigen?

In overleg met de voorzitter is de MVO-Keurmerkcommissie bevoegd als ambassadeur voor het MVO-Keurmerk op te treden.

Kan ik er met eventuele klachten terecht?

De MVO-Keurmerkcommissie is als onafhankelijk orgaan bevoegd klachten m.b.t. het Keurmerk MVO af te handelen conform het klachtenprotocol van Keurmerk Nederland.

De MVO-Keurmerkcommissie 2023 bestaat uit:

Voorzitter:     Sjors Westdorp

Secretaris:     Gerard van der Werff

Vertegenwoordiger Keurmerk Nederland:     Henk Achterberg

Vertegenwoordiger vanuit brancheorganisaties:     Vacant

MVO-Keurmerkhouder:     Vacant

 

Interview met de secretaris van de MVO-Keurmerkcommissie